Skip to content

Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors a Sellent

Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.


Podran ser beneficiàries de les ajudes contemplades en este programa persones majors de 60 anys, que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.


Quantia de l’ajuda
El mòdul econòmic màxim de les prestacions econòmiques és de 3.954,30 euros.


Procediment de pagament
El pagament de les prestacions s’efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció (el pagament l’ha d’efectuar prèviament la persona sol·licitant).
El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2021.

Com sol·licitar cita prèvia amb els serveis socials?
HORARIO DE LA TRABAJADORA SOCIAL.
MARTES DE 09:30-11:30
Més informació:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509&version=amp