Skip to content

Bases concessió de subvencions a associacions d’àmbit municipal a Sellent

Objecte
L’article 72 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que les corporacions locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, els facilitin la més àmplia informació sobre les seves activitats, i dins de les seves possibilitats, lús dels mitjans públics i laccés a les ajudes econòmiques per a la realització de les seves activitats.
És dacord amb lesmentat article pel qual sestableix la següent convocatòria, que té per objecte la concessió dajudes destinades a les associacions, sense ànim de lucre, amb funcionament en aquest municipi, i que desenvolupin activitats pròpies de la seva creació i de interès o competència municipal.

Primera
Es reconeixen com a associacions, les actualment existents en aquest municipi, i que tradicionalment han funcionat de manera continuada, com són: A.M.P.A. , Associació de mestresses de casa, Associació de jubilats i Pensionistes, Junta Parroquial, Associació colombaires, Societat Musical, i Associació de lluita contra el Càncer.
Per al reconeixement de qualsevol altra associació, a efectes de la present subvenció, caldrà que els promotors de la mateixa presentin en aquest Ajuntament els documents següents:

Acta de constitució legalitzada. En què figuraran: nom de l’associació, domicili social, càrrecs directius de l’associació, règim d’acords i competències atribuïdes a cadascun dels seus òrgans rectors.
Estatuts de l’associació

Aquesta associació serà donada d’alta al Llibre Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Sellent, assignant-li el corresponent número, i amb plena vigència mentre no es produeixi la seva dissolució per les causes previstes als seus estatuts oa la Llei.
Els fins de l’associació, previstos als estatuts, hauran de ser lícits, i s’emmarcaran dins de la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

Segona
L’Ajuntament de Sellent, dins dels crèdits pressupostaris aprovats per a aquesta finalitat, concedirà ajudes destinades a les associacions per a la realització de l’activitat pròpia de les mateixes.
Aquests ajuts seran de caràcter anual.
Aquests ajuts seran compatibles amb altres d’altres organismes públics i privats que es puguin obtenir pel mateix concepte.

Tercera
Tindrà la consideració de subvencionable, l’activitat de l’associació considerada com a conjunt, al llarg de l’anualitat a què es refereixi la subvenció.
Quant a això, l’associació, dins del darrer trimestre de l’anualitat objecte de subvenció, haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament la documentació següent:

Memòria de les activitats realitzades durant lexercici.

Quarta
L’Ajuntament de Sellent procedirà a la distribució dels fons de la subvenció d’acord amb els criteris següents:
De forma general, el que vinguessin percebent tradicionalment per a les associacions ja constituïdes.
Per a les noves associacions es valoraran els següents elements:

Fins de caràcter públic.
Repercussió a l’interès general
Nombre de veïns afectats.

Cinquena
L’import màxim de la subvenció assignada per a aquests ajuts, amb càrrec a la partida de despeses 231-486, i per a l’exercici 2020 del pressupost de despeses de l’Ajuntament, és de 1.500 €. Aquest import serà ampliable quan per la importància de les finalitats preteses o la seva repercussió en l’interès general així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.

Sisena
Aquelles associacions que haguessin signat convenis singulars amb aquest Ajuntament, estaran excloses dels beneficis atorgats per aquestes bases.

Setena
Correspon a aquest Ajuntament la interpretació dels dubtes que poguessin sorgir en relació amb l’aplicació de les presents bases.