Skip to content

Bases concessió de subvencions a associacions d’àmbit municipal a Sellent

Carrers de Sellent
Carrers de Sellent

Objecte
La present convocatòria té per objecte la concessió dajuts destinats a lacondicionament, reforma i manteniment integral de façanes en edificis situats al nucli urbà a lefecte duna millora estètica del municipi.

Primera
L’Ajuntament de Sellent, dins dels crèdits pressupostaris aprovats per a aquesta finalitat, concedirà ajudes destinades al condicionament, reforma i manteniment integral de façanes en edificis situats al nucli urbà.
Aquests ajuts es concediran, per una sola vegada, per a lactuació pretesa, quedant obligat linteressat al manteniment de lactuació subvencionada.
Les sol·licituds seran ateses per ordre d’entrada al Registre General de Documents.
Aquests ajuts seran compatibles amb altres d’altres organismes públics i privats que es puguin obtenir pel mateix concepte.

Segona
Podran sol·licitar aquests ajuts els propietaris d’habitatges situats al nucli urbà de Sellent.
Tindran la consideració de subvencionables a l’efecte d’aquestes bases, i amb el mateix import i condicions que les façanes, el condicionament, la reforma o el manteniment de les del darrere dels edificis recaients a zones verdes i que siguin final de nucli urbà.
Igualment tindran la consideració de subvencionables als efectes daquestes bases, i amb el mateix import i condicions que les façanes, el tancament dels solars sense edificar, amb els materials que determini lAjuntament.
No tindran la consideració de subvencionables, als efectes previstos a les presents bases, les obres de nova planta.
No tenen la consideració de subvencionables, als efectes que preveuen aquestes bases, les actuacions d’embelliment que comprenguin únicament la substitució de sòcols, cornises o llindes de façanes.

Tercera
El termini de sol·licitud daquests ajuts estarà comprès dins lany natural.

Quarta
Les sol·licituds es formularan segons model facilitat per aquest Ajuntament, adjuntant-se la documentació següent:

Sol·licitud de llicència d’obra en què s’especifiqui que l’actuació està destinada al condicionament, la reforma o el manteniment de façanes, i que té la condició de subvencionable d’acord amb el que disposen aquestes bases.
Pressupost de l’obra
Fitxa de manteniment de tercers.

Si la sol·licitud de llicència d’obra excedeix el simple condicionament, la reforma o el manteniment de façana s’ha de desglossar el pressupost de l’obra per al qual se sol·licite subvenció.
Si la sol·licitud no acompanya la documentació exigida, o estigués incompleta, l’Ajuntament requerirà l’interessat perquè, en el termini de 10 dies, completi la documentació, considerant desistida la petició, si no es completa la documentació.

Cinquena
Limport màxim de la subvenció assignada per a aquests ajuts, amb càrrec a la partida de despeses 4-485, del pressupost de lAjuntament, és de 3.000 €. Aquest import serà ampliable en cas que les sol·licituds superin el crèdit consignat, i així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.
L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar per 5€ els metres quadrats de façana sobre la qual s’actuï, sent la subvenció màxima a concedir la de 300€ per edifici

Sisena
S’estableixen com a requisits per accedir a aquestes ajudes les següents:
1.- Que l’actuació a la façana sigui integral, en el sentit que la reforma condicionament o manteniment afectarà tota la façana, amb les especialitats establertes a la Base Segona.
Podran aprovar-se actuacions parcials sempre que l’acabat final global de la façana sigui estèticament adequat, subvencionant-los només a la zona d’actuació, i el beneficiari no podrà sol·licitar en el futur nova subvenció per a la rehabilitació de la resta de la façana. En aquest cas farà constar a la sol·licitud que es tracta duna actuació parcial.

2.- Que ledifici compleixi amb la normativa urbanística vigent, i no estigui sotmès a expedient de declaració de ruïna.

3.- Estar al corrent en el pagament dels tributs municipals. En aquest sentit, la subvenció quedarà condicionada a la no existència de deutes pendents del peticionari.

4.- Ledifici a rehabilitar haurà de tenir una antiguitat igual o superior a deu anys.

Setena
L’Ajuntament podrà aprovar una carta de colors, a la qual hauran de sotmetre’s les sol·licituds de subvenció per poder accedir a les ajudes establertes a les presents bases.

Novena
Es declara zona dactuació preferent el perímetre del nucli antic recaient a zones verdes, o final nucli urbà segons delimitació plànol adjunt, així com, les del darrere dels immobles que recauen a la zona verda denominada Parc Jaume I.

L’Ajuntament de Sellent delimités els trams a actuar per zones, i s’ha de fer una actuació integral. Es preveu el desenvolupament de les actuacions a través de conveni directe amb els propietaris dels immobles afectats i execució directa per l’Ajuntament, fixant-se la quantia de la subvenció al conveni aprovat a aquest efecte.
Serà el Ple d’Ajuntament el competent per aprovar aquests convenis singulars si és el cas.

Desena
Correspon a aquest Ajuntament la interpretació dels dubtes que poguessin sorgir en relació amb l’aplicació de les presents bases”.

Sellent, 24 de febrer del 2020.