Skip to content

Subvenció

Amb la finalitat d’assegurar l’accés de la població al conjunt dels servicis mínims de competència municipal i a la major eficàcia i economia en la prestació d’estos servicis, la Diputació otorga una subvenció de 13.500€ amb càrrec als seus recursos propis per a la realització d’assitència tècnica.

Diputació de Valencia
Diputació de Valencia