Skip to content

Bases reguladores de la convocatòria pública de subvenció denominada “Xec Emprenedor”

Primera.—Finalitat.
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de subvenció denominada XEC EMPRENEDOR per a aquells treballadors en situació d’atur o contractats que s’inscriguin com a autònoms, per a nova activitat al règim general de la Seguretat Social. A aquests efectes s’hauran d’inscriure al RETA, és a dir, el Règim Especial de Treballadors Autònoms en què han d’estar inscrites totes aquelles persones que realitzin de forma habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, i sempre que l’exerceixi de aquesta activitat no estigui subjecta a contracte de treball per cap empresa

Segona.—Beneficiaris.
Per ser beneficiari de les ajudes el sol·licitant haurà de complir els següents requisits:
a) Tenir residència a Sellent
b) No podran ser beneficiaris els qui es trobin en alguna de les situacions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercera. Actuació subvencionable.
Seran objecte de subvenció les actuacions següents:
Subvencionar els costos de les cotitzacions a la Seguretat Social, en el règim de treballadors autònoms.

Quarta.Quantia de les ajudes.
L’import de la subvenció dels costos de les cotitzacions a la Seguretat Social, en el règim de treballadors autònoms, queda distribuïda de la manera següent:
IMPORT
Costos a la SS. 300 €

L’Alcaldia per resolució, adjudicarà els ajuts, en el cas que les peticions subvencionables superessin el límit pressupostari establert, es podrà si escau reduir proporcionalment els ajuts, sent ratificat pel Ple Municipal en la primera sessió que es realitzi.

Quinta.—Compatibilitat amb altres ajuts.
Els ajuts concedits a l’empara de la present subvenció seran compatibles amb altres ajuts, ingressos o recursos que s’atorguin per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals sempre que l’importi dels mateixos, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts o recursos, no superi el cost de lactuació incentivada.

SisenaRègim de concessió.
El procediment de concessió de subvencions es tramitarà segons el que estableix la Llei General de Subvencions. En el cas que pel nombre de sol·licitants aquests no tinguin dret a les quanties màximes fixades a les convocatòries de subvencions es procedirà al prorrateig, dins del període de selecció que correspongui, entre els beneficiaris de les subvencions.

SetenaConvocatòria.
La iniciació d’ofici es realitzarà mitjançant convocatòria aprovada per l’òrgan competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les subvencions convocades segons el que estableix aquest capítol i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i tindrà necessàriament el contingut següent:

a) Indicació de la disposició que estableixi, si escau, les bases reguladores i del diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció a la seva especificitat aquestes s’incloguin a la mateixa convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, si no, quantia estimada de les subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma dacreditar-los.
e) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i la resolució del procediment.
f) Termini de presentació de sol·licituds.
g) Termini de resolució i notificació.
h) Documents i informacions que s’han d’adjuntar a la petició.
i) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa
j) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb allò previst a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les sol·licituds dels interessats han d’acompanyar els documents i les informacions determinats a la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits ja estiguin en poder de qualsevol òrgan de l’Administració actuant, cas en què el sol·licitant es pot acollir al que estableix el paràgraf f de l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faci constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o, si escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguin.
En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seva presentació, o, si no n’hi ha, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què fa referència el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Novena.—Sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de les presents bases reguladores així com de la cessió que es realitzi a favor d’altres administracions públiques de les dades contingudes en aquesta i, si escau, la de les relatives a la subvenció concedida als efectes destadística, avaluació i seguiment.

Desena.—Documentació.
La sol·licitud haurà de presentar-se acompanyada de la totalitat de la documentació exigida a les presents bases i, si escau, a la pròpia convocatòria.

Onzena. Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 24 de febrer fins a l’1 d’octubre ambdós inclosos, presentant-se les sol·licituds al registre general de l’Ajuntament de Sellent:

Dotzena—Comissió de Valoració.
President: L’Alcaldessa.
Vocals: Un regidor de lAjuntament i un tècnic, nomenats per lalcalde-president.
Secretari: El Secretari de la Corporació Municipal, o funcionari en qui delegue.

Tretzena.—Resolució.
Instruït lexpedient, lòrgan instructor formularà la pertinent proposta de resolució provisional.
Quan es prescindeixi del tràmit d’audiència per no figurar en el procediment ni ésser tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves que les adduïdes pels interessats, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva i haurà de sotmetre’s a aprovació de l’òrgan competent per resoldre per raó de la matèria.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat una resolució, el sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud.
S’acabarà el procediment per Resolució de l’Alcaldia Presidència, que haurà de ser ratificada pel ple municipal. La resolució de concessió establirà limport i destinació de la subvenció aprovada, les condicions de justificació exigides al beneficiari i el termini per al compliment de les mateixes.

Catorzena.—Pagament.
El pagament, únic, de la subvenció serà realitzat per la intervenció, amb la comprovació prèvia de la justificació, una vegada dictada la resolució per l’òrgan concedent, en un termini màxim de tres mesos de la comunicació de la resolució de concessió de la subvenció.

Quinzena.- Pressupost
La consignació pressupostària s’estableix en 600€
Setzena—Modificació de la resolució de concessió.
Podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:

a) L’alteració dels requisits subjectius i objectius tinguts en compte per a la concessió de la subvenció.
c) La superació dels límits previstos per la normativa comunitària com a conseqüència de l’acumulació d’ajuts o subvencions en els períodes establerts en aquesta.

Dissetena.—Límit màxim de les subvencions.
L’import de les subvencions a concedir a cada convocatòria no superarà el del crèdit autoritzat per a aquesta o el que resultés de la seva actualització en cas que s’aprovessin modificacions pressupostàries de conformitat amb la legislació vigent, per la qual cosa la concessió de les corresponents subvencions estarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

Divuitena—Seguiment i control.
Sense perjudici de les facultats que tinguin atribuïdes altres òrgans de l’Administració de l’Estat o de la comunitat autònoma, l’òrgan concedent durà a terme la funció de control de les subvencions concedides així com la seva avaluació i seguiment.
Per realitzar aquestes funcions es podran utilitzar tots els mitjans que estiguin a disposició de lAjuntament de Sellent per comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i altres normes vigents que siguin aplicables.
Les activitats de control i seguiment podran ser dutes a terme per lentitat col·laboradora.

Dinovena.—Revocació i reintegrament.
Procedirà la revocació i, si escau, reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, quan amb caràcter general concorrin les causes de reintegrament definides a l’article 37 de la Llei General de Subvencions i en particular quan s’incompleixin les obligacions contingudes en aquestes bases o de les condicions imposades a la resolució de concessió de la subvenció.
La resolució per la qual s’acordi el reintegrament de la subvenció serà adoptada per l’òrgan concedent, amb la instrucció prèvia de l’expedient en què, juntament amb la proposta raonada del centre gestor, s’hi adjuntaran els informes pertinents i les al·legacions del beneficiari.
Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i la seva cobrança es portarà a efecte amb subjecció al que estableix aquesta classe d’ingressos a la Llei de Règim Econòmic i Pressupostari del Principat d’Astúries, el text refós de la qual s’aprova per Decret Legislatiu 2/1998, de 25 de juny.
En tots els supòsits previstos en aquesta base, a més de la devolució total o parcial, segons escaigui, dels fons públics percebuts indegudament, s’exigirà l’interès de demora meritat des del moment d’abonar-los.
Linterès de demora es calcularà sobre limport a reintegrar de la subvenció concedida.
La manca de reintegrament a l’Ajuntament de Sellent de les quantitats reclamades, en període voluntari, donarà lloc al cobrament per via de constrenyiment d’acord amb la normativa vigent.

Vintena—Responsabilitat i règim sancionador.
Els beneficiaris daquestes subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions en aquesta matèria sestableixen en el títol IV de la Llei General de Subvencions.

Vint-i-unena—Règim supletori.
En tot allò no previst en aquestes bases caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i altres disposicions legals daplicació.

Vint-i-tresena—Entrada en vigor.
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sellent.
Vint-i-quatrena- Interpretació de les Bases.
L’Ajuntament de Sellent es reserva la interpretació de les presents bases.
Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 59 del Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Sellent, 24 de febrer del 2020.
L’alcaldessa