Skip to content

Bases per a la concessió de subvencions per a la compra o autopromoció del primer habitatge destinat a joves de la localitat

Paisatge de la localitat de Sellent
Paisatge de la localitat de Sellent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En el marc de les competències que estableix la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases del Règim Local, aquest Ajuntament té la voluntat de promoure i donar suport als joves daquest municipi per tal de facilitar-los laccés a un habitatge digne i adequat.
El marc legal és el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el seu Reglament recollit al Reial Decret 887/2006, s’estableixen aquest ajut amb què es pretén donar suport al referit col·lectiu davant dificultat d’accés a l’habitatge.
En aquest sentit, aquestes bases tenen com a objectiu facilitar la compra del primer habitatge a joves de la localitat, mitjançant la concessió d’ajudes econòmiques que serveixin per pal·liar, en part, el cost de l’adquisició de l’habitatge.

PRIMERA.- OBJECTE
1.- Les presents bases tenen per objecte regular el règim d’ajuts que concedeix l’Ajuntament de Sellent a les persones que, complint els requisits establerts en aquestes bases, procedeixin a la compra o autopromoció del seu primer habitatge, ubicada a la zona urbana del Term de Sellent.
2.- La gestió de les subvencions es realitzarà dacord amb el principi de concurrència.
La quantia màxima a subvencionar per habitatge serà de 2.000 €, prorratejable en ajuts de 400 € durant cinc anys.
Les subvencions que s’atorguin es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334-48003 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2020, el crèdit consignat del qual és de 6.000 €.

La subvenció serà compatible amb la percepció daltres subvencions.

El nombre total de subvencions a concedir queda condicionat a l’existència de crèdit suficient disponible a l’aplicació pressupostària anteriorment esmentada, i en el seu cas es pot prorratejar fins a l’import màxim del crèdit pressupostari assignat.

TERCERA.- FINALITAT
Les subvencions de la present convocatòria tindran com a finalitat ajudar els joves de Sellent, amb edats compreses entre els 18 i 35 anys, per a la compra o autopromoció del primer habitatge situat a la zona urbana del terme municipal de la població.

Com a compra d’habitatge es contemplen les formes de:
Compra d´habitatge nou
Compra d’habitatge usat
Compra d´habitatge en construcció
Com a autopromoció es preveu la construcció d’habitatge de nova planta

QUARTA.- BENEFICIARIS
1.- Tindran la consideració de beneficiari de la subvenció les persones que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.
2.- Podran obtenir la condició de beneficiari les persones en què concorrin les circumstàncies previstes a les presents Bases Reguladores, i en tot cas les següents:

a) Tenir entre 18 i 35 anys complerts, a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

b) Estar empadronat al municipi de Sellent, en el moment de la signatura de l’escriptura. En cas que els adquirents fossin 2 o més persones, i els altres membres no complís la condició d’antiguitat ressenyada, hauran d’estar empadronats al municipi amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

c) Que es tracti del primer accés a l’habitatge.

d) En els casos que se sol·liciti la subvenció amb aportació d’escriptura d’edifici en construcció i es compleixin la totalitat dels altres requisits, aquesta es concedirà provisionalment fins a la presentació de la llicència d’ocupació. El termini màxim entre la concessió de la subvenció provisional i la presentació de la cèdula sestableix en dos anys, una vegada finalitzat aquest termini la subvenció quedarà automàticament revocada.

3.- Seran beneficiaris del 100% de la subvenció sempre que la totalitat dels compradors de l’habitatge compleixi els requisits de les presents bases, en cas contrari, es concedirà l’import corresponent al percentatge de participació dels qui compleixin aquests, tot això amb d’acord amb els criteris de baremació que figuren a la base vuitena.

4-. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les quals concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei Concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.

d) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.

e) Haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

f) No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sellent.

La que preveu l’apartat d) s’acreditarà mitjançant certificació de l’Agència Estatal Tributària, de la Seguretat Social i de la Tresoreria de l’Ajuntament, cadascun en el seu àmbit competencial.

La disposada a l’apartat f) serà comprovada d’ofici pels serveis municipals.
.
En allò no previst en aquesta base cal atenir-se al que disposa l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

CINQUENA.- SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per poder accedir a les subvencions regulades a les presents Bases es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de Sellent. i hauran de contenir:

A) Documentació General

Sol·licitud d’acord amb el model que facilitarà l’Ajuntament.

Fotocòpia compulsada del D.N.I. o document que acrediti la personalitat del sol·licitant.

Fotocòpia compulsada de l’escriptura que acrediti la compra de l’habitatge; en els casos dautopromoció dhabitatge final dobra o llicència docupació i la data de formalització de lescriptura no hauran dhaver transcorregut més de sis mesos. A les escriptures hauran de constar de manera expressa la identificació de l’habitatge, la superfície útil i preus de venda, traster i garatges vinculats.

Fotocòpia compulsada de la Llicència Municipal dOcupació o de la sol· licitud de la mateixa, en el darrer cas la concessió definitiva de la subvenció quedarà condicionada a la presentació daquesta. Els habitatges de HPO hauran de presentar la qualificació definitiva.
Document de Manteniment de tercers que conté les dades bancàries del sol·licitant, certificat per lentitat financera.

Declaració responsable atorgada davant d’Autoritat administrativa o notari públic del compliment dels requisits establerts a la base quarta.

SISENA.- PUBLICITAT
L’acord d’aprovació de les presents bases es publicarà, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les subvencions concedides seran publicades al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i no serà necessària la seva publicació al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.

SETENA.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
A) Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds estarà comprès entre el 31 de març i el 30 de novembre de l’any natural,
.
Les sol·licituds es dirigiran a l’Alcaldia Presidència i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament mitjançant imprès facilitat per l’Ajuntament.

En cas de no ser presentada directament en els registres esmentats, podran utilitzar-se qualsevol dels mitjans establerts a l’article 38.4º de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La presentació de la sol·licitud suposa la total acceptació de les presents bases.

B) Tramitació i Instrucció

En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi els requisits exigits, es requerirà per solucionar-la, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre.

Avaluades les sol·licituds pel Registre l’Ajuntament, s’emetran els informes corresponents i, a la vista dels mateixos, i amb l’informe previ de l’existència de crèdit, es formularà proposta de concessió, degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Finalitzat el termini indicat a l’apartat anterior, es dictarà resolució definitiva per l’òrgan competent, resolent si és el cas les al·legacions presentades i indicant la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, i aquells als quals, si és el cas i de manera expressa, se’ls desestimen les sol·licituds.

El termini màxim per resoldre, notificar i publicar les subvencions concedides no podrà excedir els 6 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. Transcorregut aquest termini sense haver notificat cap resolució, per part de l’administració, s’haurà d’entendre que ha estat denegada tàcitament.
La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i podran ser recorreguts en les formes i terminis prevists a la Llei 30/92, de 26 de novembre.

DESENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Són obligacions dels beneficiaris les que s’assenyalen a l’article 14 de la Llei 8/2003 de 17 de novembre.

DESÈ PRIMERA.- REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
El reintegrament de les subvencions s’ajustarà al que disposa el Títol II de la Llei 8/2003 de 17 de novembre.

En tot cas es procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagin impedit.
b) Incompliment total o parcial de lobjectiu, de lactivitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establerts a l’article 30 d’aquesta llei, i si escau, a les normes reguladores de la subvenció.
d) Incompliment de lobligació dadoptar les mesures de difusió contingudes a lapartat 4 de larticle 18 daquesta llei.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 d’aquesta llei, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se’n derivi la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o dorganismes internacionals.

Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir els objectius, realitzar lactivitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan se’n derivi la impossibilitat de verificar el ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o dorganismes internacionals.

DESÈ SEGONA.- RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
Les subvencions regulades en aquestes bases seran compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals sempre que la totalitat de subvencions concedides el beneficiari no superi el 25% del cost total de limmoble objecte dadquisició i finançament.