Skip to content

Proposta de modificació de les bases subvenció pròtesis òptiques el 2021 a Sellent

BASES SUBVENCIÓ PRÒTESIS ÒPTIQUES ANUALITAT DE 2021.

Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió dajuts destinats a la concessió dajuts als pensionistes i persones amb discapacitat reconeguda, per organismes oficials, superior al 33%, per a ladquisició de pròtesis òptiques.


Primera.- Finançament
L’Ajuntament de Sellent, dins dels crèdits pressupostaris aprovats per a aquesta finalitat, concedirà ajuts destinats als pensionistes i persones amb discapacitat reconeguda, per organismes oficials, superior al 33% per a l’adquisició de pròtesis òptiques.
Aquests ajuts seran de caràcter anual, i s’admetrà exclusivament una sol·licitud per persona i any que compleixi les condicions establertes en aquestes bases.

Segona. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquests ajuts els pensionistes i persones amb discapacitat reconeguda, per organismes oficials, superior al 33%, empadronats a Sellent i que requereixin dels ajuts establerts.
Són pròtesis òptiques els elements següents:
1.- Ulleres: Entesa com a instrument òptic compost de vidres i armadura.
2.- Lents de contacte o lents de contacte: Entesa com a lent que s’adapta per contacte a la còrnia de l’ull.

Tercera: Requisits dels beneficiaris
S’estableixen com a requisits per accedir a aquests ajuts
1.- Tindre la condició de pensionista o persona amb discapacitat reconeguda, per organismes oficials, superior al 33%, en el moment de formular la sol·licitud.
2.- Estar al corrent en el pagament dels tributs municipals. En aquest sentit, la subvenció quedarà condicionada a la no existència de deutes pendents del peticionari.

L’atorgament de l’ajut es realitzarà per ordre de petició, i els perceptors de les ajudes esmentades no podran sol·licitar-les de nou en un termini de dos anys. Pel que fa a això, l’Ajuntament donarà preferència a aquelles sol·licituds que no haguessin obtingut ajuts.
Aquest ajut serà compatible amb altres que pugui obtenir el beneficiari, dorganismes públics o privats, per al mateix objecte.

Quarta: Import de la subvenció
Limport màxim de la subvenció assignada per a aquests ajuts, amb càrrec a la partida de despeses 4-480, del pressupost de lAjuntament, és de 600 €. Aquest import serà ampliable en cas que les sol·licituds superin el crèdit consignat, i així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.
Limport màxim de la subvenció assignada individualment serà del 50% del cost de la pròtesi òptica, amb el límit màxim de 60 €.

Cinquena: Terminis
El termini de sol·licitud d’aquests ajuts estarà comprès a l’any natural

Sisena: Sol·licituds
Les sol·licituds es formularan segons model facilitat per aquest Ajuntament, adjuntant-se la documentació següent:
Certificat d’empadronament de peticionari.
Fitxa de manteniment de tercers.
Factura corresponent a ladquisició de pròtesis òptiques.
La necessitat d’adquisició d’aquestes pròtesis òptiques com a conseqüència de
canvi de graduació, prèvia prescripció facultativa, trencament, etc., no essent subvencionables els canvis de pròtesis que obeeixin exclusivament a motius estètics
Si la sol·licitud no acompanya la documentació exigida, o estigués incompleta, l’Ajuntament requerirà l’interessat perquè, en el termini de 10 dies, completi la documentació, considerant desistida la petició, si no es completa la documentació.

Setena: Resolució
El ple de lAjuntament, a proposta de lAlcaldia, o si escau Decret de lAlcaldia a ratificar pel Ple de lAjuntament, adjudicarà els ajuts, en funció de la despesa efectuada, en un termini no superior a dos mesos.

Proposta de modificació de les bases subvenció pròtesis òptiques el 2021 a Sellent.