Skip to content

Sellent d’adherirà a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori

L’Ajuntament te previst adherirse a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el queestableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta:


1. Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció irestauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable,comú o protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data depublicació d’aquest acord d’adhesió.
2. Participar en les decisions de l’esmentat organisme, a través de les vocalies de representació municipal del Consellde Direcció.
3. Respectar aquest acord d’adhesió durant la seua vigència.
4. Col-laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions
5. Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no se n’haguera iniciat cap procediment municipal, es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de lalegalitat urbanística i sancionador:


Sellent, 27 de juliol de 2021
L’alcaldessa, Raquel Sancho